top of page
“Qingji nü zuojia Xue Shaohui (1866-1911) yu Waiguo lienü zhuan” 清季女作家薛紹徽與《外國列女傳》 (The Late Qing Woman Writer Xue Shaohui and her Biographies of Foreign Women). In Ming-Qing wenxue yu xingbie yanjiu 明清文學與性別研究 (Ming and Qing literature and the study of women and gender), edited by Zhang Hongsheng. Nanjing: Jiangsu guji chubanshe, 2002, 932-956.
“Qingji nü zuojia Xue Shaohui (1866-1911) yu Waiguo lienü zhuan” 清季女作家薛紹徽與《外國列女傳》 (The Late Qing Woman Writer Xue Shaohui and her Biographies of Foreign Women)

Title:

“Qingji nü zuojia Xue Shaohui (1866-1911) yu Waiguo lienü zhuan” 清季女作家薛紹徽與《外國列女傳》 (The Late Qing Woman Writer Xue Shaohui and her Biographies of Foreign Women)

Authors:

author: Qian, Nanxiu; editor: Zhang, Hongsheng

Year:

2002

Type:

Journal Article

Category:

Journal Articles, Book Chapters, and Review Essays

bottom of page