top of page
“‘Lienü’ yu ‘Xianyuan’: Zhongguo funü zhuanji shuxie de liangzhong chuantong” “列女”與 “賢媛”:中國婦女傳記書寫的兩種傳統 (Lienü versus Xianyuan: The two biographical traditions in Chinese Women’s History). In Chongdu Zhongguo nüxing gushi 重讀中國女性故事 (Reread Chinese women stories). Eds. Hu Ying, Joan Judge, and Yu Chien-ming. Taipei: Wunan chuban shiye gongsi, 2011. 83-106. (N.B. This is my Chinese rewriting of my book chapter, “Lienü versus Xianyuan,” listed below. The editors of the volume republished it in Chinese to observe the terms of funding.)
“‘Lienü’ yu ‘Xianyuan’: Zhongguo funü zhuanji shuxie de liangzhong chuantong” “列女”與 “賢媛”:中國婦女傳記書寫的兩種傳統 (Lienü versus Xianyuan: The two biographical traditions in Chinese Women’s History)

Title:

“‘Lienü’ yu ‘Xianyuan’: Zhongguo funü zhuanji shuxie de liangzhong chuantong” “列女”與 “賢媛”:中國婦女傳記書寫的兩種傳統 (Lienü versus Xianyuan: The two biographical traditions in Chinese Women’s History)

Authors:

author: Qian, Nanxiu; editor: Hu, Ying; editor: Judge, Joan; editor: Yu, Chien-ming

Year:

2011

Type:

Journal Article

Category:

Journal Articles, Book Chapters, and Review Essays

bottom of page