top of page
On Deng Xiaonan 鄧小南, Wang Zheng 王政, and Yu Chien-ming 游鑑明, eds. Zhongguo funü shi duben 中國婦女史讀本 (The Chinese women’s history reader). Beijing: Peking University Press, 2011. viii + 426 pp. RMB 48. ISBN 978-7-301-16173-9. Nan Nü 14.2 (2012): 337-341.
On Deng Xiaonan 鄧小南, Wang Zheng 王政, and Yu Chien-ming 游鑑明

Title:

On Deng Xiaonan 鄧小南, Wang Zheng 王政, and Yu Chien-ming 游鑑明

Authors:

author: Qian, Nanxiu; editor: Wang, Zheng; editor: Yu, Chien-ming

Year:

2012

Type:

Journal Article

Category:

Book Reviews

bottom of page