top of page
(Under Zixun 子詢) “Fei Lishi de Dilunhu pan” 非歷史的荻倫湖畔 (Along the Non-historical Dillon Lake). In Caiyu huashang: Meiguo Huawen zuojia xuanji 采玉華章:美國華文作家選集 (Colorful jade and beautiful writings: Selected Chinese works in by America writers). Eds. Chao Shu-min 趙淑敏 and Shih Li-tung 石麗東. Taipei: Taiwan shangweu yinshuguan, 2013. 144-148.
(Under Zixun 子詢) “Fei Lishi de Dilunhu pan” 非歷史的荻倫湖畔 (Along the Non-historical Dillon Lake)

Title:

(Under Zixun 子詢) “Fei Lishi de Dilunhu pan” 非歷史的荻倫湖畔 (Along the Non-historical Dillon Lake)

Authors:

author: Qian, Nanxiu; editor: Chao, Shu-min; editor: Shih, Li-tung

Year:

2013

Type:

Journal Article

Category:

Creative Writing

bottom of page