top of page
“Shiyi yu renge: Qianlun Shishuo xinyu zhi shifu yingyong yu renwu suzao” 詩意與人格:淺論《世說新語》之詩賦應用與人物塑造的關係 (Poetics and personalities: Use of poetry in characterization in the Shishuo xinyu). In Zhongu wenxue zhong de shi yu shi 中古文學中的詩與史 (Poetry and history in medieval Chinese literature). Ed. Zhang Yue 張月. Shanghai: Fudan University Press, 2020. 85-106.
“Shiyi yu renge: Qianlun Shishuo xinyu zhi shifu yingyong yu renwu suzao” 詩意與人格:淺論《世說新語》之詩賦應用與人物塑造的關係 (Poetics and personalities: Use of poetry in characterization in the Shishuo xinyu)

Title:

“Shiyi yu renge: Qianlun Shishuo xinyu zhi shifu yingyong yu renwu suzao” 詩意與人格:淺論《世說新語》之詩賦應用與人物塑造的關係 (Poetics and personalities: Use of poetry in characterization in the Shishuo xinyu)

Authors:

author: Qian, Nanxiu; editor: Zhang, Yue

Year:

2020

Type:

Journal Article

Category:

Journal Articles, Book Chapters, and Review Essays

bottom of page