top of page
“Lun Shishuo xinyu shenmei guan” 論《世說新語》審美觀 (On the aesthetic standards of the Shishuo xinyu). Jianghai xuekan 江海學刊 (Academic journal of Jianghai [Jiangsu province]), 1982-2: 122-126.
“Lun Shishuo xinyu shenmei guan” 論《世說新語》審美觀 (On the aesthetic standards of the Shishuo xinyu)

Title:

“Lun Shishuo xinyu shenmei guan” 論《世說新語》審美觀 (On the aesthetic standards of the Shishuo xinyu)

Authors:

author: Qian, Nanxiu

Year:

1982

Type:

Journal Article

Category:

Journal Articles, Book Chapters, and Review Essays

bottom of page