top of page
“Gushou jingshen jiayuan: xinbian yueju ‘Li Qingzhao’ guanhou” 固守精神家園:新編越劇《李清照》觀後 (Guarding her spiritual home: a review on the newly staged yueju opera “Li Qingzhao”). Yangzi wanbao, June 8 & 9, 2001.
“Gushou jingshen jiayuan: xinbian yueju ‘Li Qingzhao’ guanhou” 固守精神家園:新編越劇《李清照》觀後 (Guarding her spiritual home: a review on the newly staged yueju opera “Li Qingzhao”)

Title:

“Gushou jingshen jiayuan: xinbian yueju ‘Li Qingzhao’ guanhou” 固守精神家園:新編越劇《李清照》觀後 (Guarding her spiritual home: a review on the newly staged yueju opera “Li Qingzhao”)

Authors:

author: Qian, Nanxiu

Year:

2001

Type:

Journal Article

Category:

Creative Writing

bottom of page