top of page
“Chuanshen edu: Shishuo xinyu suzao renwu xingxiang de yishu shoufa” 傳神阿堵:《世說新語》塑造人物形象的藝術手法 (Characterizational art in the Shishuo xinyu). Wenxue pinglun 文學評論 (Journal of literary criticism), 1986-5: 104-112.
“Chuanshen edu: Shishuo xinyu suzao renwu xingxiang de yishu shoufa” 傳神阿堵:《世說新語》塑造人物形象的藝術手法 (Characterizational art in the Shishuo xinyu)

Title:

“Chuanshen edu: Shishuo xinyu suzao renwu xingxiang de yishu shoufa” 傳神阿堵:《世說新語》塑造人物形象的藝術手法 (Characterizational art in the Shishuo xinyu)

Authors:

author: Qian, Nanxiu

Year:

1986

Type:

Journal Article

Category:

Journal Articles, Book Chapters, and Review Essays

bottom of page